Program “Preventivna platforma” (2022-2025)

Program »Preventivna platforma« bo v obdobju 2022-2025 občutno nadgradil preteklo delo v smeri celovitejšega pristopa na področju preventive in zagovorništva. Program je sestavljen iz petih temeljnih stebrov, in sicer (1) preventiva v vzgoji in izobraževanju; (2) družinska oziroma starševska preventiva; (3) v (lokalno) skupnost usmerjena preventiva (tj. skupnostni pristop); (4) okoljske preventivne strategije in zagovorništvo za kakovostno preventivo; ter (5) izobraževanje in usposabljanje. Program pokriva različne oblike tveganega vedenja otrok in mladih, zlasti pa (zgodnejše) preprečevanje alkohola, tobaka in drugih drog, duševnega zdravja ter nekemičnih zasvojenosti. Program je usmerjen zlasti v nadaljnjo promocijo, uveljavljanje in izvajanje mednarodnih (kakovostnih) standardov (npr. standardi UNODC/WHO in UNESCO, Sklepi Sveta EU iz leta 2015 idr.), obstoječih smernic in priporočil na področju šolske, družinske in v (lokalno) skupnost usmerjene preventive in vožnje pod vplivom alkohola, ter sistematično in trajnostno naravnano izobraževanje in usposabljanje strokovnjakov in strokovnih delavcev na področju preventive.

V tem obdobju bo poseben poudarek prijavitelja in partnerjev usmerjen v izvajanje Resolucije Komisije OZN za droge na temo spodbujanja celovite in znanstveno utemeljene zgodnje preventive, promocijo in uveljavljanje koncepta optimalnega zdravja v preventivi (tj. dinamičnega ravnovesja med fizičnim, socialnim, čustvenim, duhovnim in intelektualnim zdravjem), promocijo in uveljavljanje socialnega in čustvenega učenja (SČU) ter boljšega psihofizičnega počutja (t. i. »well-being«) strokovnih delavcev na področju preventive (zlasti v šolskem okolju), ter nadaljnjo promocijo modela izgradnje lokalnega preventivnega sistema (vključno z nadaljnjim izobraževanjem in usposabljanjem vseh pomembnih deležnikov na lokalni ravni), in sicer v partnerstvu z lokalnimi skupnostmi (občinami) in partnerskimi organizacijami.

Program vključuje sistematično širjenje in izvajanje šolskih preventivnih programov »Izštekani« (www.izstekani.net), »Lions Quest« (v sodelovanju z UNODC in Lions klubi) in »Igra lepega vedenja« (»Good Behavior Game«) (GBG), preventivnega programa za vrtce »Lubo«, šolskega preventivnega programa za starše EFFEKT, šolskega preventivnega programa za srednje šole »Boys & Girls Plus«, družinskih preventivnih programov »Krepitev družin« (SFP) in »Močne družine« (»Strong Families«) (v sodelovanju z UNODC), v (lokalno) skupnost usmerjenega modela »Communities That Care« (CTC) ter evropskih programov »STAD in Europe« in »Club Health« (lokacije nočnega življenja mladih). Program vključuje tudi širjenje nekaterih pristopov in praks, ki izhajajo iz sodelovanja prijavitelja v različnih evropskih projektih s področja preventive (zlasti aktivnosti, povezane z uveljavljanjem področja socialnega in čustvenega učenja v šolskem prostoru v sodelovanju z Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ) ter uveljavljanjem preventivnega kurikuluma v sodelovanju z Zdravstveno fakulteto Univerze v Ljubljani in Pedagoško fakulteto Univerze na Primorskem). Pomemben del aktivnosti prijavitelja bo usmerjen tudi v zagovorništvo za kakovostnejšo preventivo in opuščanje neučinkovitih ali celo škodljivih »preventivnih« praks ter izvedba številnih izobraževalnih in študijskih aktivnosti z namenom izboljšanja znanja in veščin zaposlenih in prostovoljcev.

Prijavitelj je v preteklosti večkrat dokazal inovativnost na področju preventive, saj v slovenski prostor stalno uvaja (in vrednoti) preverjene učinkovite preventivne prakse, aktivno promovira uveljavljanje (minimalnih) kakovostnih standardov ter izobražuje in usposablja preventivne delavce različnih profilov in iz različnih sektorjev (npr. vzgoje in izobraževanja, javnega zdravja, socialnega in mladinskega dela, lokalne samouprave ter znanosti in raziskovanja). Tudi na področju zagovorništva stalno izobražuje nove zagovornike, zlasti med mladimi, ter krepi njihovo znanje in veščine za učinkovitejše zagovorništvo.

Program prispeva zlasti k sledečim splošnim in specifičnim ciljem razpisa: (1) celovito naslavljanje potreb ranljivih skupin prebivalstva (zlasti ranljivih otrok, mladih in družin); (2) spodbujanje mreženja, sodelovanja in partnerstva med ustanovami in organizacijami, ki delujejo na področju preventive in zagovorništva; (3) nadaljnje povezovanje različnih akterjev na nacionalni, lokalni in mednarodni ravni pri načrtovanju, zagovorništvu in izmenjavi dobrih praks na področju alkoholne in tobačne politike ter politike na področju prepovedanih drog; (4) večja ozaveščenost populacije o škodljivosti in tveganjih, povezanih z rabo alkohola, tobaka in drugih drog, nevarnostih vožnje pod vplivom alkohola in drugih drog ter nekemičnih zasvojenosti; (5) doslednejše izvajanje zakonodaje na področju alkohola, tobaka in konoplje; (6) zmanjševanje tvegane in škodljive rabe alkohola in drugih drog v pivskih okoljih; (7) preprečevanje začetka rabe alkohola, tobaka ter drugih drog med otroki in mladimi (npr. dvig starosti prve rabe); (8) zmanjševanje deleža uporabnikov alkohola, tobaka in drugih drog; (9) povečanje deleža otrok in mladih, ki prenehajo z rabo alkohola, tobaka in drugih drog; (10) omogočanje varnejše zabave mladih idr. S programom naslavljamo tudi enakomernejši dostop do kakovostnih preventivnih praks ter s tem povezane neenakosti v zdravju v različnih regijah in lokalnih okoljih, pomanjkanja znanja in veščin na področju kakovostne preventive, ter nedoslednega izvajanja zakonodaje na področju alkohola, tobaka in konoplje.

Program predvideva naslednje pričakovane aktivnosti: (1) povezovanje različnih akterjev na nacionalni, lokalni in mednarodni ravni pri načrtovanju, zagovorništvu in izmenjavi dobrih praks na področju preventive; (2) povezovanje in mreženje različnih deležnikov na področju preventive (skupna izobraževanja in usposabljanja, osrednja spletna stran www.preventivna-platforma.si in družbena omrežja, organizacija dogodkov in izmenjava dobrih praks); (3) razvoj, promocija in izvajanje z dokazi podprtih preventivnih aktivnosti za otroke, mladostnike in njihove družine za preprečevanje rabe dovoljenih in prepovedanih drog ter nekemičnih zasvojenosti; (4) preprečevanje in zmanjševanje rabe alkohola, tobaka in drugih drog med otroki in mladimi ter vožnje pod vplivom alkohola in drugih drog; (5) spremljanje izvajanja področne zakonodaje v lokalnih okoljih na področju alkohola, tobaka in drugih drog; (6) spodbujanje aktivnega preživljanja prostega časa brez alkohola (npr. spodbujanje zabave brez alkohola in drugih drog) in varnejših okolij za druženje mladih v nočnem času; (7) izobraževanje in ozaveščanje javnosti in zlasti mladih o tveganih in škodljivih vplivih rabe alkohola, tobaka in drugih drog; (8) krepitev starševskih veščin, otrokovih osebnih in socialnih veščin, programi upravljanja z vedenjem v šolskem okolju; ter (9) sistematično izobraževanje in usposabljanje strokovnega kadra, ki deluje na področju preventive.

Pričakovani rezultati programa so zlasti v (1) nadaljnjem razvoju in širjenju kakovostnih preventivnih programov v šolskem in družinskem okolju ter v (lokalnih) skupnostih, ki temeljijo na dokazih (npr. večja geografska pokritost z dobrimi praksami), (2) občutno izboljšanem znanju in veščinah posrednih ciljnih skupin (kot so npr. vzgojitelji, učitelji, zdravstveni, socialni in mladinski delavci, zaposleni in prostovoljci v nevladnih organizacijah ter drugi strokovni delavci na področju preventive); (3) postopnem uveljavljanju (minimalnih) kakovostnih standardov na področju preventive ter »kulture« vrednotenja preventivnih programov (zlasti z vidika rezultatov in učinkov); ter (4) doslednejšem izvajanju področne zakonodaje, zlasti na področju alkohola, tobaka in konoplje.

 

Program »Preventivna platforma« (2020-2022)

Program »Preventivna platforma« bo v obdobju 2020-2022 združeval večino programskih dejavnosti prijavitelja oziroma nadgradil preteklo delo v smeri celovitega pristopa na področju preventive. Program je sestavljen iz petih temeljnih stebrov, in sicer (1) preventiva v vzgoji in izobraževanju; (2) družinska preventiva in kakovostno starševstvo; (3) v (lokalno) skupnost usmerjena preventiva; (4) okoljske preventivne strategije in zagovorništvo za kakovostno preventivo; ter (5) izobraževanje in usposabljanje. Program pokriva različne oblike tveganega vedenja otrok in mladih, zlasti pa preprečevanje rabe dovoljenih in prepovedanih drog ter nekemičnih zasvojenosti. Program je usmerjen tudi v nadaljnjo promocijo in uveljavljanje obstoječih smernic in priporočil na področju šolske, družinske in v (lokalno) skupnost usmerjene preventive ter vožnje pod vplivom alkohola, promocijo in praktično uveljavljanje (minimalnih) kakovostnih standardov ter sistematično in trajnostno naravnano izobraževanje in usposabljanje strokovnjakov in strokovnih delavcev na področju preventive. V tem obdobju bo poseben poudarek prijavitelja in partnerjev usmerjen v izgradnjo in ovrednotenje modela lokalnega preventivnega sistema (med prioritetami tudi na evropski ravni), in sicer v partnerstvu z izbranimi lokalnimi skupnostmi (občinami).

Program tudi v tem obdobju vključuje zlasti širjenje in izvajanje šolskega preventivnega programa »Izštekani« (www.izstekani.net), šolskega preventivnega programa za starše EFFEKT, šolskega preventivnega programa za srednje šole »Boys and Girls Plus«, družinskega preventivnega programa »Krepitev družin« (SFP), v (lokalno) skupnost usmerjenega modela »Communities That Care« (CTC) ter evropskih programov »STAD in Europe« in »Club Health« (lokacije nočnega življenja mladih) ter širjenje nekaterih pristopov in praks, ki izhajajo iz sodelovanja prijavitelja v različnih evropskih projektih in mrežah s področja preventive (zlasti aktivnosti, povezane z vključevanjem socialno-čustvenega učenja v šolski učni načrt (kurikulum) v sodelovanju z Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ) ter širjenjem evropskega univerzalnega preventivnega kurikuluma (EUPC) v sodelovanju z Zdravstveno fakulteto Univerze v Ljubljani), uvajanjem nekaterih dodatnih dobrih praks v vrtce (nemški program »Lubo«), šole (program »Good Behavior Game (GBG)«) ter družinsko okolje (program »Strong Families« v sodelovanju z Uradom Združenih narodov za droge in kriminal (UNODC). Pomemben del aktivnosti prijavitelja bo usmerjen tudi v zagovorništvo za kakovostnejšo preventivo in opuščanje neučinkovitih ali celo škodljivih »preventivnih« praks ter izvedba številnih izobraževalnih in študijskih aktivnosti z namenom izboljšanja znanja in veščin zaposlenih in prostovoljcev na področju preventive.

Prijavitelj je v preteklosti že dokazal inovativnost na področju preventive, saj v slovenski prostor stalno uvaja (in jih tudi vrednoti) preverjene učinkovite preventivne prakse, kot ena redkih nevladnih organizacij aktivno promovira uveljavljanje (minimalnih) kakovostnih standardov ter izobražuje in usposablja preventivne delavce različnih profilov in iz različnih sektorjev (npr. vzgoje in izobraževanja, javnega zdravja, socialnega in mladinskega dela, lokalne samouprave ter znanosti in raziskovanja). Tudi na področju zagovorništva stalno izobražuje nove zagovornike, zlasti med mladimi, ter krepi njihovo znanje in veščine na tem področju za učinkovitejše zagovorništvo.

Program prispeva zlasti k sledečim ciljem razpisa: (1) nadaljnje povezovanje različnih akterjev na nacionalni, lokalni in mednarodni ravni pri načrtovanju, zagovorništvu in izmenjavi dobrih praks na področju alkoholne in tobačne politike; (2) večja ozaveščenost o nevarnostih vožnje pod vplivom alkohola; (3) doslednejše izvajanje zakonodaje na področju alkohola, tobaka in konoplje; (4) zmanjšanje tveganega in škodljivega pitja v pivskih okoljih (zlasti nočnih lokalih); (5) preprečiti začetek kajenja in uporabe drugih tobačnih in povezanih izdelkov med otroki in mladimi; (6) povečati delež otrok in mladih, ki prenehajo kaditi ali uporabljati druge tobačne in povezane izdelke; (7) zmanjšati število uporabnikov prepovedanih drog in drugih psihoaktivnih snovi ter škodljivo rabo digitalnih tehnologij; (8) dvigniti starosti pri prvi uporabi drog; ter (9) omogočiti varnejšo zabavo mladih.

S programom rešujemo zlasti probleme pomanjkanja dobrih in kakovostnih preventivnih praks v Sloveniji ter s tem povezane neenakosti v zdravju v različnih regijah in lokalnih okoljih (npr. neenakomerna dostopnost do kakovostne preventive), pomanjkanja znanja in veščin na področju sodobne preventive, ki temelji na dokazih, ter nedoslednega izvajanja področne zakonodaje na področju alkohola, tobaka in konoplje.

Program predvideva zlasti naslednje pričakovane dejavnosti: (1) povezovanje različnih akterjev na nacionalni, lokalni in mednarodni ravni pri načrtovanju, zagovorništvu in izmenjavi dobrih praks na področju preventive; (2) povezovanje in mreženje NVO na področju preventive (skupna usposabljanja, osrednja spletna stran www.preventivna-platforma.si in socialna omrežja, organizacija dogodkov in izmenjava dobrih praks); (3) aktivnosti oblikovanja celovitih preventivnih modelov za otroke, mladostnike in njihove družine za preprečevanje uporabe dovoljenih in prepovedanih drog ter nekemičnih zasvojenosti; (4) aktivnosti preprečevanja in zmanjševanja tveganega in škodljivega pitja alkohola, uporabe tobačnih in povezanih izdelkov ter drugih drog med otroki in mladimi ter vožnje pod vplivom alkohola in drugih drog; (5) aktivnosti spremljanja izvajanja področne zakonodaje v lokalnih okoljih na področju alkohola, tobaka in drugih drog; (6) aktivnosti za spodbujanje aktivnega preživljanja prostega časa brez alkohola (npr. spodbujanje zabave brez alkohola); (7) učinkoviti programi izobraževanja in ozaveščanja javnosti in zlasti mladih o tveganih za zdravje in škodljivih vplivih kajenja ter tveganega in škodljivega pitja alkohola; (8) programi za krepitev starševskih veščin, otrokovih osebnih in socialnih veščin, programi upravljanja z vedenjem v razredu; ter (9) aktivnosti izobraževanja in usposabljanja strokovnega kadra, ki deluje na področju preventive.

Pričakovani rezultati programa so zlasti v (1) nadaljnjem stalnem širjenju kakovostnih preventivnih programov v šolskem in družinskem okolju ter v (lokalnih) skupnostih, ki so že doslej pokazali učinke in rezultate (npr. večja geografska pokritost z dobrimi praksami), (2) občutno izboljšanem znanju in veščinah posrednih ciljnih skupin (kot so npr. vzgojitelji, učitelji, zdravstveni, socialni in mladinski delavci, zaposleni in prostovoljci v nevladnih organizacijah ter drugi strokovni delavci na področju preventive); (3) postopnem uveljavljanju (minimalnih) kakovostnih standardov na področju preventive ter »kulture« vrednotenja preventivnih programov (zlasti z vidika rezultatov in učinkov); ter (4) doslednejšem izvajanju področne zakonodaje, zlasti na področju alkohola, tobaka in drugih drog.

 

Program “Preventivna platforma” (2017-2019)

Program »Preventivna platforma«, ki ga v obdobju 2017-2019 sofinancira Ministrstvo za zdravje, združuje večino programskih dejavnosti Inštituta “Utrip” v sodelovanju s partnerskimi ustanovami in organizacijami oziroma nadgradnjo preteklega dela v smeri celovitega pristopa na področju preventive. Program je sestavljen iz petih temeljnih stebrov, in sicer (1) šolska preventiva; (2) družinska preventiva; (3) v (lokalno) skupnost usmerjena preventiva; (4) okoljske preventivne strategije in zagovorništvo za kakovostno preventivo; ter (5) izobraževanje in usposabljanje. Program pokriva različne oblike tveganega vedenja otrok in mladih, zlasti pa preprečevanje rabe dovoljenih in prepovedanih drog ter nekemičnih zasvojenosti. Program je v precejšnji meri usmerjen tudi v pripravo nekaterih novih in promocijo obstoječih smernic in priporočil na področju šolske, družinske in v (lokalno) skupnost usmerjene preventive ter vožnje pod vplivom alkohola, promocijo in praktično uveljavljanje (minimalnih) kakovostnih standardov ter sistematično in trajnostno naravnano izobraževanje in usposabljanje strokovnjakov in strokovnih delavcev na področju preventive.

Program vključuje zlasti širjenje in izvajanje šolskega preventivnega programa »Izštekani« (www.izstekani.net), šolskega preventivnega programa za starše EFFEKT, družinskega preventivnega programa »Krepitev družin« (SFP), v (lokalno) skupnost usmerjenega modela »Communities That Care« (CTC) ter širjenje nekaterih pristopov in praks, ki izhajajo iz sodelovanja prijavitelja v različnih evropskih projektih in mrežah s področja preventive (zlasti aktivnosti, povezane z vključevanjem socialno-čustvenega učenja v šolski učni načrt (kurikulum) v sodelovanju z Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ), uvajanjem nekaterih dobrih praks v srednješolski prostor (program Boys & Girls Plus) ter v lokacije nočnega življenja (švedski program STAD in evropski projekt Club Health). Pomemben del aktivnosti bo usmerjen tudi v zagovorništvo za kakovostnejšo preventivo in opuščanje neučinkovitih ali celo škodljivih »preventivnih« praks ter izvedba številnih izobraževalnih in študijskih aktivnosti z namenom izboljšanja znanja in veščin zaposlenih in prostovoljcev na področju preventive.

Inštitut “Utrip” je v preteklosti že dokazal inovativnost na področju preventive, saj v slovenski prostor stalno uvaja (in jih tudi vrednoti) preverjene učinkovite preventivne prakse, kot ena redkih nevladnih ustanov aktivno promovira uvedbo (minimalnih) kakovostnih standardov ter izobražuje in usposablja preventivne delavce različnih profilov in iz različnih sektorjev (npr. vzgoje in izobraževanja, javnega zdravja, socialnega in mladinskega dela, lokalne samouprave ter znanosti in raziskovanja). Tudi na področju zagovorništva stalno izobražuje nove zagovornike, zlasti med mladimi, ter krepi njihovo znanje in veščine na tem področju za učinkovitejše zagovorništvo.

Program prispeva zlasti k sledečim ciljem: (1) nadaljnje povezovanje različnih akterjev na nacionalni, lokalni in mednarodni ravni pri načrtovanju, zagovorništvu in izmenjavi dobrih praks na področju alkoholne in tobačne politike; (2) večja ozaveščenost o nevarnostih vožnje pod vplivom alkohola; (3) doslednejše izvajanje zakonodaje na področju alkohola in tobaka; (4) zmanjšanje tveganega in škodljivega pitja v pivskih okoljih (zlasti nočnih lokalih); (5) preprečiti začetek kajenja in uporabe drugih tobačnih in povezanih izdelkov med otroki in mladimi; (6) povečati delež otrok in mladih, ki prenehajo kaditi ali uporabljati druge tobačne in povezane izdelke; ter (7) razvoj in testiranje inovativnih programov in intervencij, ki dopolnjujejo obstoječe programe na področju preventive.

S programom rešujemo zlasti probleme pomanjkanja dobrih in kakovostnih preventivnih praks v Sloveniji ter s tem povezane neenakosti v zdravju v različnih regijah in lokalnih okoljih (npr. neenakomerna dostopnost do kakovostne preventive), pomanjkanja znanja in veščin na področju sodobne preventive, ki temelji na dokazih, ter nedoslednega izvajanja področne zakonodaje na področju alkohola in tobaka.

Program predvideva zlasti naslednje dejavnosti: (1) povezovanje različnih akterjev na nacionalni, lokalni in mednarodni ravni pri načrtovanju, zagovorništvu in izmenjavi dobrih praks na področju preventive; (2) povezovanje in mreženje NVO na področju preventive (skupna usposabljanja, osrednja spletna stran www.preventivna-platforma.si, organizacija dogodkov in izmenjava dobrih praks); (3) aktivnosti preprečevanja tveganega in škodljivega pitja alkohola med otroki in mladimi ter vožnje pod vplivom alkohola in drugih drog; (4) aktivnosti spremljanja izvajanja področne zakonodaje v lokalnih okoljih na področju alkohola in tobaka; (5) učinkoviti programi izobraževanja in ozaveščanja javnosti in zlasti mladih o tveganih za zdravje in škodljivih vplivih kajenja ter tveganega in škodljivega pitja alkohola; (6) programi za krepitev starševskih veščin, otrokovih osebnih in socialnih veščin, programi upravljanja z vedenjem v razredu; ter (7) aktivnosti izobraževanja in usposabljanja strokovnega kadra, ki deluje na področju preventive.

Pričakovani rezultati programa so zlasti v (1) stalnem širjenju kakovostnih preventivnih programov v šolskem in družinskem okolju ter v (lokalnih) skupnostih, ki so že doslej pokazali učinke in rezultate (npr. večja geografska pokritost z dobrimi praksami), (2) občutno izboljšanem znanju in veščinah posrednih ciljnih skupin (kot so npr. učitelji, vzgojitelji, zdravstveni, socialni in mladinski delavci, zaposleni in prostovoljci v nevladnih organizacijah ter drugi strokovni delavci na področju preventive); (3) postopnem uveljavljanju (minimalnih) kakovostnih standardov na področju preventive ter »kulture« vrednotenja preventivnih programov; ter (4) doslednejšem izvajanju področne zakonodaje, zlasti na področju alkohola in tobaka.

Preventivna platforma II (2012-2014)

Projekt s polnim imenom »Opolnomočenje NVO za kakovostno izvajanje preventivnih programov na področju preprečevanja zasvojenosti« združuje tri ugledne in izkušene partnerske organizacije, in sicer Inštitut za raziskave in razvoj »Utrip«, Rdeči križ Slovenije in Mladinsko zvezo Brez izgovora. Projekt, ki bo trajal od decembra 2012 do maja 2014, v celoti podpira strateške usmeritve Vlade RS in EU s področja zdravja, zlasti Resolucijo o nacionalnem programu na področju drog 2004-2009, Strategijo EU na področju drog 2005-2012, Strategijo EU za podporo državam članicam pri zmanjševanju škode zaradi uživanja alkohola (2006), Globalno strategijo WHO za zmanjševanje škodljive rabe alkohola, politiko EU na področju tobačne kontrole ter nacionalno zakonodajo na omenjenih področjih.

Namen projekta je v:

 1. nadaljnjem povezovanju, partnerskem sodelovanju in zagotavljanju strokovne podpore in pomoči NVO na področju preventive;
 2. vzpostavitvi minimalnih kakovostnih standardov na področju preventive;
 3. razvoju izobraževalnih programov (kurikulumov) za usposabljanje predstavnikov NVO na temo razvoja, prenosa, izvajanja in vrednotenja kakovostnih preventivnih programov;
 4. pospeševanju mednarodnega vključevanja NVO na področju preventive; ter
 5. ozaveščanju različnih javnosti (zlasti javne uprave, medijev in povezanih panog gospodarstva) o pomenu in pomembnosti vlaganja v preventivo.

Iz analize stanja in izkušenj vemo, da stanje na področju preventive v Sloveniji ni ugodno, in da ga je treba sistematično in dolgoročno izboljševati v smeri krepitve potrebnih znanj in veščin. Obstajajo številne preventivne dejavnosti na vseh ravneh, ki večinoma niso (o)vrednotene, kar pomeni, da je treba pozornost usmeriti tudi v krepitev znanja in veščin predstavnikov NVO za vrednotenje lastnega dela. Povezovanje in usklajevanje delovanja NVO na področju preventive se je izkazalo za dobro in nujno, zlasti z vidika kakovostnega razvoja preventive v prihodnje. Z novim projektom želimo prispevati k temu, da se znanje in veščine NVO sektorja okrepijo do te mere, da bo možno na podlagi upoštevanja minimalnih kakovostnih standardov v Sloveniji zagotavljati učinkovite preventivne programe na vseh ravneh, zlasti v šolskem prostoru, družini in lokalni skupnosti. Glavne dejavnosti projekta so usmerjene zlasti v postopno uveljavljanje minimalnih kakovostnih standardov, razvijanje izobraževalnih orodij in priročnikov, sistematično in strukturirano pomoč NVO pri uvajanju in vrednotenju dobrih in obetavnih praks ter njihovo pospešeno vključevanje v mednarodno dogajanje na področju preventive.

Med pričakovane rezultate spadajo:

 1. širitev kakovostne podporne mreže NVO v sodelovanju s pristojnimi ustanovami na področju preventive;
 2. priprava in pilotska izvedba izobraževalnih programov na temo znanj in veščin o preventivi ter vrednotenju preventivnih programov;
 3. postopno in sistematično uvajanje dobrih in obetavnih praks s strani zainteresiranih NVO v slovenski prostor (zlasti na področju selektivne in indicirane preventive, kjer so največje potrebe);
 4. povečanje zmogljivosti različnih akterjev na vseh ravneh za učinkovitejše preventivno delo (zlasti prek skupnih akcij in iniciativ, srečanj, posvetov, svetovanja, strokovnih usposabljanj in izobraževanj); ter
 5. priprava akcijskih načrtov (na podlagi strateškega načrta NVO na področju preventive za obdobje 2013-2020), usklajenih pobud za izboljšavo obstoječih strategij in politik ter smernic in priporočil za različne akterje na tem področju.

Preventivna platforma I (2010-2012)

Projekt s polnim nazivom »Vzpostavitev preventivne platforme NVO na področju preprečevanja zasvojenosti« (krajše »Preventivna platforma«) je v obdobju od decembra 2010 do septembra 2012 združeval štiri ugledne in izkušene partnerske organizacije, in sicer Inštitut za raziskave in razvoj »Utrip«, Zvezo društev na področju drog Slovenije, Rdeči križ Slovenije in Mladinsko združenje Brez izgovora.

Namen projekta je bil v:

 1. povezovanju, partnerskem sodelovanju in zagotavljanju strokovne podpore NVO, ki delujejo na področju preventive;
 2. zagotavljanju učinkovitega podpornega okolja (platforme) za NVO sektor, oblikovanju kakovostnih predlogov sprememb javnih politik in krepitvi usposobljenosti NVO na tem področju dela;
 3. ozaveščanju različnih javnosti (zlasti javne uprave, medijev in povezanih panog gospodarstva) o pomenu in pomembnosti vlaganja v preventivo. Iz izkušenj smo vedeli, da stanje na področju preventive v Sloveniji ni dobro. Obstajajo številne preventivne dejavnosti na vseh ravneh, npr. v šolah, družinah, lokalnih skupnostih, nočnem življenju mladih, delovnem mestu itd., ki pa večinoma niso (o)vrednotene, in za katere večinoma ne vemo, kakšne (če sploh) učinke dosegajo pri ciljnih skupinah. Potreba oziroma želja po povezovanju in usklajevanju delovanja NVO na področju preventive je bila pri nas že dalj časa očitna in večkrat (javno) izražena. Poleg tega je obstajalo precejšnje pomanjkanje znanja in informacij o obsegu ter vrsti preventivnih dejavnosti in projektov, ki jih izvajajo NVO, kot tudi drugi izvajalci. Nenazadnje, obstajala je celo zmeda na konceptualni in terminološki ravni, kaj sploh preventiva je oziroma kaj bi morala biti z vidika sodobnih znanstvenih trendov in dognanj. S projektom smo prispevali k temu, da preventiva pridobiva status strokovnega področja dela, ki je znanstveno utemeljeno, ter ima s širšim konsenzom sprejeto jasno in učinkovito strategijo razvoja v prihodnjih letih. Glavne dejavnosti projekta so bile usmerjene zlasti v to, da v Sloveniji naredimo posnetek stanja na področju preventive, oblikujemo strokovne podlage ter pripravimo smernice in priporočila za delovanje na področju preventive. Poleg tega pa je bila ena izmed ključnih dejavnosti projekta tudi zagotavljanje ustrezne podpore NVO, ki delujejo na tem področju, ter njihovo povezovanje in usklajevanje z namenom dvigovanja ravni kakovosti preventive.

Med rezultati prve faze projekta so zlasti:

 1. izgradnja, vzdrževanje in širitev multidisciplinarne podporne mreže NVO v sodelovanju s pristojnimi ustanovami na področju preventive;
 2. popis obstoječih preventivnih dejavnosti v Sloveniji ter priprava evalvacijskega orodja za njihovo vrednotenje;
 3. popis (nabor) tujih in domačih dobrih ter obetavnih praks;
 4. povečanje zmogljivosti različnih akterjev na vseh ravneh za učinkovitejše preventivno delo (zlasti prek skupnih akcij in iniciativ, srečanj, posvetov, svetovanja, strokovnih usposabljanj in izobraževanj); ter
 5. priprava strateškega načrta delovanja, usklajenih pobud za spremembo obstoječih strategij in politik ter smernic in priporočil za različne akterje na tem področju.