Sprememba paradigme na področju preventive: koncept »zgodnje preventive«

Marca 2022 je Komisija ZN za droge (CND) na svojem 65. zasedanju s soglasjem in sopodporo več kot 40 držav članic sprejela Resolucijo o spodbujanju celovite in na znanstvenih dokazih temelječe zgodnje preventive. Resolucija (pobudnica je bila Slovenija) predstavlja pomemben mejnik in konceptualni premik na področju preventive, saj mednarodne, nacionalne, regijske in lokalne oblasti spodbuja, da zagotovijo ustrezna sredstva za vlaganje v zgodnjo preventivo, ki temelji na znanstvenih dokazih in zajema obdobja predporodne skrbi, dojenčka ter zgodnjega in srednjega otroštva, ter da temu pomembnemu področju namenijo več pozornosti. Dejstvo je, da je danes večina preventivnega dela osredotočena na najstništvo (adolescenco) in zgodnjo odraslost, ko se nekateri problemi tveganega vedenja že pojavljajo v večjem obsegu in jih je težje preprečiti ali zmanjšati škodo zaradi njih, kot so npr. uporaba drog (vključno z alkoholom in tobakom), kibernetsko ali kakršno koli drugo ustrahovanje, nasilje, samopoškodbeno vedenje, samomori, igre na srečo, zasvojenost z igranjem igric itd.

Analiza stanja (npr. hiter pregled intervencij v različnih registrih dobrih praks, kot so npr. Blueprints Programs, Xchange itd.), ugotovitve raziskav ter presečni pregledi znanstvene in druge literature kažejo, da na svetovni ravni primanjkuje z dokazi podprtih intervencij na področju zgodnje preventive. Glavni izziv v preventivni znanosti, raziskavah in praksi, ki izhaja iz nove resolucije, je torej strateško vlaganje v zgodnje razvojne faze, kjer lahko učinkoviteje obravnavamo večino presečnih dejavnikov tveganja in zaščitnih dejavnikov, da bi dosegli boljše dolgoročne rezultate v razvoju otrok in mladih. Resolucija predstavlja pomemben mejnik v preventivi, ki bo v prihodnjih desetletjih ključno vplival na usmeritve preventivne znanosti, raziskovanja in izvajanja preventivnih programov in intervencij v praksi.

V sklopu programa »Preventivna platforma«, ki ga financira Ministrstvo za zdravje, načrtujemo več aktivnosti, vključno z razvojem sklopa izobraževanj in usposabljanj, strokovno razpravo o izobraževalnih modulih, pilotno izvedbo modulov v obliki poletne ali zimske šole, razvoj spletnih verzij modulov ter priročnik za izvajalce programov zgodnje preventive.

Dodatne informacije:

  • neuradni slovenski prevod resolucije na temo zgodnje preventive (PDF)
  • dodatno gradivo UNODC na temo resolucije in zgodnje preventive (PDF)