Opis projekta

Preventivna platforma II (2012-2014)

Projekt s polnim imenom »Opolnomočenje NVO za kakovostno izvajanje preventivnih programov na področju preprečevanja zasvojenosti« združuje tri ugledne in izkušene partnerske organizacije, in sicer Inštitut za raziskave in razvoj »Utrip«, Rdeči križ Slovenije in Mladinsko zvezo Brez izgovora. Projekt, ki bo trajal od decembra 2012 do maja 2014, v celoti podpira strateške usmeritve Vlade RS in EU s področja zdravja, zlasti Resolucijo o nacionalnem programu na področju drog 2004-2009, Strategijo EU na področju drog 2005-2012, Strategijo EU za podporo državam članicam pri zmanjševanju škode zaradi uživanja alkohola (2006), Globalno strategijo WHO za zmanjševanje škodljive rabe alkohola, politiko EU na področju tobačne kontrole ter nacionalno zakonodajo na omenjenih področjih.

Namen projekta je v:

 1. nadaljnjem povezovanju, partnerskem sodelovanju in zagotavljanju strokovne podpore in pomoči NVO na področju preventive;
 2. vzpostavitvi minimalnih kakovostnih standardov na področju preventive;
 3. razvoju izobraževalnih programov (kurikulumov) za usposabljanje predstavnikov NVO na temo razvoja, prenosa, izvajanja in vrednotenja kakovostnih preventivnih programov;
 4. pospeševanju mednarodnega vključevanja NVO na področju preventive; ter
 5. ozaveščanju različnih javnosti (zlasti javne uprave, medijev in povezanih panog gospodarstva) o pomenu in pomembnosti vlaganja v preventivo.

Iz analize stanja in izkušenj vemo, da stanje na področju preventive v Sloveniji ni ugodno, in da ga je treba sistematično in dolgoročno izboljševati v smeri krepitve potrebnih znanj in veščin. Obstajajo številne preventivne dejavnosti na vseh ravneh, ki večinoma niso (o)vrednotene, kar pomeni, da je treba pozornost usmeriti tudi v krepitev znanja in veščin predstavnikov NVO za vrednotenje lastnega dela. Povezovanje in usklajevanje delovanja NVO na področju preventive se je izkazalo za dobro in nujno, zlasti z vidika kakovostnega razvoja preventive v prihodnje. Z novim projektom želimo prispevati k temu, da se znanje in veščine NVO sektorja okrepijo do te mere, da bo možno na podlagi upoštevanja minimalnih kakovostnih standardov v Sloveniji zagotavljati učinkovite preventivne programe na vseh ravneh, zlasti v šolskem prostoru, družini in lokalni skupnosti. Glavne dejavnosti projekta so usmerjene zlasti v postopno uveljavljanje minimalnih kakovostnih standardov, razvijanje izobraževalnih orodij in priročnikov, sistematično in strukturirano pomoč NVO pri uvajanju in vrednotenju dobrih in obetavnih praks ter njihovo pospešeno vključevanje v mednarodno dogajanje na področju preventive.

Med pričakovane rezultate spadajo:

 1. širitev kakovostne podporne mreže NVO v sodelovanju s pristojnimi ustanovami na področju preventive;
 2. priprava in pilotska izvedba izobraževalnih programov na temo znanj in veščin o preventivi ter vrednotenju preventivnih programov;
 3. postopno in sistematično uvajanje dobrih in obetavnih praks s strani zainteresiranih NVO v slovenski prostor (zlasti na področju selektivne in indicirane preventive, kjer so največje potrebe);
 4. povečanje zmogljivosti različnih akterjev na vseh ravneh za učinkovitejše preventivno delo (zlasti prek skupnih akcij in iniciativ, srečanj, posvetov, svetovanja, strokovnih usposabljanj in izobraževanj); ter
 5. priprava akcijskih načrtov (na podlagi strateškega načrta NVO na področju preventive za obdobje 2013-2020), usklajenih pobud za izboljšavo obstoječih strategij in politik ter smernic in priporočil za različne akterje na tem področju.

Preventivna platforma I (2010-2012)

Projekt s polnim nazivom »Vzpostavitev preventivne platforme NVO na področju preprečevanja zasvojenosti« (krajše »Preventivna platforma«) je v obdobju od decembra 2010 do septembra 2012 združeval štiri ugledne in izkušene partnerske organizacije, in sicer Inštitut za raziskave in razvoj »Utrip«, Zvezo društev na področju drog Slovenije, Rdeči križ Slovenije in Mladinsko združenje Brez izgovora.

Namen projekta je bil v:

 1. povezovanju, partnerskem sodelovanju in zagotavljanju strokovne podpore NVO, ki delujejo na področju preventive;
 2. zagotavljanju učinkovitega podpornega okolja (platforme) za NVO sektor, oblikovanju kakovostnih predlogov sprememb javnih politik in krepitvi usposobljenosti NVO na tem področju dela;
 3. ozaveščanju različnih javnosti (zlasti javne uprave, medijev in povezanih panog gospodarstva) o pomenu in pomembnosti vlaganja v preventivo. Iz izkušenj smo vedeli, da stanje na področju preventive v Sloveniji ni dobro. Obstajajo številne preventivne dejavnosti na vseh ravneh, npr. v šolah, družinah, lokalnih skupnostih, nočnem življenju mladih, delovnem mestu itd., ki pa večinoma niso (o)vrednotene, in za katere večinoma ne vemo, kakšne (če sploh) učinke dosegajo pri ciljnih skupinah. Potreba oziroma želja po povezovanju in usklajevanju delovanja NVO na področju preventive je bila pri nas že dalj časa očitna in večkrat (javno) izražena. Poleg tega je obstajalo precejšnje pomanjkanje znanja in informacij o obsegu ter vrsti preventivnih dejavnosti in projektov, ki jih izvajajo NVO, kot tudi drugi izvajalci. Nenazadnje, obstajala je celo zmeda na konceptualni in terminološki ravni, kaj sploh preventiva je oziroma kaj bi morala biti z vidika sodobnih znanstvenih trendov in dognanj. S projektom smo prispevali k temu, da preventiva pridobiva status strokovnega področja dela, ki je znanstveno utemeljeno, ter ima s širšim konsenzom sprejeto jasno in učinkovito strategijo razvoja v prihodnjih letih. Glavne dejavnosti projekta so bile usmerjene zlasti v to, da v Sloveniji naredimo posnetek stanja na področju preventive, oblikujemo strokovne podlage ter pripravimo smernice in priporočila za delovanje na področju preventive. Poleg tega pa je bila ena izmed ključnih dejavnosti projekta tudi zagotavljanje ustrezne podpore NVO, ki delujejo na tem področju, ter njihovo povezovanje in usklajevanje z namenom dvigovanja ravni kakovosti preventive.

Med rezultati prve faze projekta so zlasti:

 1. izgradnja, vzdrževanje in širitev multidisciplinarne podporne mreže NVO v sodelovanju s pristojnimi ustanovami na področju preventive;
 2. popis obstoječih preventivnih dejavnosti v Sloveniji ter priprava evalvacijskega orodja za njihovo vrednotenje;
 3. popis (nabor) tujih in domačih dobrih ter obetavnih praks;
 4. povečanje zmogljivosti različnih akterjev na vseh ravneh za učinkovitejše preventivno delo (zlasti prek skupnih akcij in iniciativ, srečanj, posvetov, svetovanja, strokovnih usposabljanj in izobraževanj); ter
 5. priprava strateškega načrta delovanja, usklajenih pobud za spremembo obstoječih strategij in politik ter smernic in priporočil za različne akterje na tem področju.